Vzdělávání

Cíle a záměry školy:


• Rozvíjíme děti ve třech oblastech, v oblasti psychické, fyzické a sociální. Chceme, aby dítě na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny, a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně čekají.

• Podporujeme celkový pohybový rozvoj dítěte v duchu nejlepších tradic YMCA, kde tělesný rozvoj je jedním ze tří stran trojúhelníku.

• Rozvíjíme a podporujeme samostatnost dítěte, rozvíjíme zdravé sebevědomí, klademe základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb, učíme je zdravému životnímu stylu, uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání, a to vše společnou cestou s rodiči.

• Ve vzdělávání upřednostňujeme smyslové vnímání jako základ veškerého přirozeného poznávání, podporu přirozeného pohybu v přírodě s uvědoměním si důležitosti její ochrany. Maximálně podporujeme rozvoj komunikativních dovedností.

• Chceme, aby se všechny děti cítily bezpečně, zažívaly pocity úspěchu, respektujeme jejich jedinečnost, jejich možnosti, jejich individualitu. 12
• Nabízíme příležitosti pro děti nadané a podporujeme jejich rozvoj.

• Chceme, aby u nás byly děti šťastné a spokojené, a aby v péči o ně byla společně s rodiči vytvořena cesta spolupráce, vzájemné důvěry a otevřenosti.

• Chceme být školou otevřenou, partnerskou a spolupracující se všemi subjekty, které více či méně podporují model kvalitní školy.

Ve školním roce 2016/2017 se řídíme Školním vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání dle RVP Cesta za poznáním. 

 SVP, YMCA MS, 2016-2017, aktual 2017